บทคัดย่อ การพัฒนาชุดการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมประมวลคำ Microsoft Word 2007 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ส่วนบนของฟอร์ม

หัวข้องานศึกษา                การพัฒนาชุดการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมประมวลคำ

Microsoft Word 2007 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านโซง อำเภอน้ำยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

 

ชื่อผู้ศึกษา            นายภูมรินทร์  ศรไชย

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมประมวลคำ Microsoft Word  2007 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโซง อำเภอน้ำยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมประมวลคำ Microsoft Word  2007 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโซง อำเภอน้ำยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมประมวลคำ Microsoft Word  2007 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโซง อำเภอน้ำยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมประมวลคำ Microsoft Word  2007 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโซง อำเภอน้ำยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านโซง อำเภอน้ำยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 56 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านโซง อำเภอน้ำยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม   อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม มีจำนวนนักเรียน 28 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมประมวลคำ Microsoft Word  2007 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานโปรแกรมประมวลคำ Microsoft Word  2007 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนชุดการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมประมวลคำ Microsoft Word  2007 ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ()  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และวิเคราะห์สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสถิติ t – test  Dependent

สรุปผล

1.  ชุดการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมประมวลคำ Microsoft Word  2007 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโซง อำเภอน้ำยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีประสิทธิภาพ  85.89/84.76

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมประมวลคำ Microsoft Word  2007 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโซง อำเภอน้ำยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีค่า 0.7300 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7300 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.00

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประมวลคำ Microsoft Word  2007 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโซง อำเภอน้ำยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมประมวลคำ Microsoft Word  2007 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโซง อำเภอน้ำยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.51)

 

 

Advertisement

Smedu # 2

smedu สทร

 

 

 


ส่งการบ้าน..เด้อครับ

FunPhotoBox311142esscus

 

 

การบ้าน twitter

social media on PhotoPeach

<object width="445" height="296"><param name="movie" value="http://photopeach.com/public/swf/story.swf"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="flashvars" value="photos=http://photopeach.com%2Fapi%2Fgetphotos%3Falbum_id%3D14hb0xj&autoplay=0&embed=1"/><embed src="http://photopeach.com/public/swf/story.swf&quot; type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="296" flashvars="photos=http://photopeach.com%2Fapi%2Fgetphotos%3Falbum_id%3D14hb0xj&autoplay=0&embed=1"></embed></object>

[tweetmeme only_single=”false”]